تامین تعدادی بردهای الکتریکی مربوط به پروژه توربین GEC

frame

100

شرکت پایوران پارسیان با تکیه بر دانش متخصصان خود در زمینه الکترونیک وکنترل موفق به ساخت کلیه بردهای کنترلی توربین های GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSOR SET , ROLLS ROYCE  از قبیل اقلام زیرشده است:

ü     Monitoring meter module

ü     Temperature  controller

ü     3channel speed governor

ü     Speed switch

ü     Unified governor

 قطعه به کد 1044: این قطعه  MONITORING METER MODULE می باشد که در توربین های گازی GEC type easi  با مشخصات زیر به کار میرود:

  • GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSORS SET
  •  POWER TURBINE S N GT457 THRU GT 462&GT 483 THRU-GT486                                                                                                                                                                    

 12

 قطعه به کد 1086: این قطعه Temperature controller میباشد که در توربین های گازی GEC type easi  با مشخصات زیر به کار میرود:

   GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSORE SET    

  POWER TURBINE S N GT457 THRU GT 462 & GT483 THRU-GT486  

2121

قطعه به کد 1074: این قطعه 3CHANNEL SPEED GOVERNOR میباشد که در توربین های گازی GEC TYPE EASI  با مشخصات زیر به کار میرود:

 GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSORE SET

POWER TURBINE S N  GT 457 THRU GT462&GT483  THRU -GT488

     1020

قطعه به کد 1075:  این قطعه Speed switch  می باشد که در توربین های گازی GEC type easi  با مشخصات زیر بکار می رود:

·        GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSORE SET

·        POWER TURBINE S N GT457 THRU GT462 & GT483 THRU-GT489

1313 

قطعه به کد 1076:  این قطعهunified governor   می باشد که در توربین های گازی GEC type easi  با مشخصات زیر بکار می رود:

·        GAS TURBINE TYPE EASI COMPRESSORE SET

·        POWER TURBINE S N GT457 THRU GT462 & GT483 THRU-GT490

 1919

 روش ساخت این قطعات: در ابتدا، هر یک از بردها شناسایی شده و بعد از بررسی عملکرد هر کدام از آنها و محاسبه ورودی و خروجی های لازم ، عملیات مهندسی معکوس روی آن اعمال شده است و با تهیه نقشه های مربوطه ، طراحی شماتیک و طرح PCB به انضمام پارت لیست قطعات موجود در بردها ، در غالب دانش فنی هر کد آماده می شود و در آخر مونتاژ قطعات زیر مجموعه طبق طرح ، برای هر برد الکتریکی انجام می شود.