انواع پمپ های درون چاهی

frame

P1111

زمانی که چاه توانایی فراز آوری طبیعی نفت را نداشته باشد از روش های مصنوعی استفاده می شود. یکی از روش های فراز آوری مصنوعی استفاده از پمپ های درون چاهی است. پمپ های درون چاهی از انواع پمپ های دینامیک هستند و به حداقل فشار مکش 150 تا 300 پام برای کارکرد نیاز دارند.

 

این شرکت در زمینه طراحی و ساخت این پمپ ها فعالیت های زیر را به انجام رسانده است:

  • طراحی، ساخت و تامین پمپ میله ای مکشی (SRP)

مطالعه امکانسنجی ساخت پمپ شناور الکتریکی (ESP

P222