سازماندهی

frame

عصر ما، عصر سازمان های بزرگ و پیچیده است و مدیر امروز باید از چگونگی سازماندهی و نحوه ایجاد سازمان ها، اصلاح و تغییر آنها آگاه باشد. برای نیل به اهداف، سازماندهی گامی ضروری است و به کمک این فعالیت است که هدف کلی و مأموریت اصلی سازمان در قالب هدف های جزئی تر شده، وظایف واحدها شکسته و تحقق آن میسر می شود.
در فرآیند سازماندهی شرکت توسعه و تجهیزات پایوران پارسیان کوشیده شده است که تقسیم کار میان واحدها، افراد و گروه های کاری مشخص شده و با ایجاد هماهنگی میان آنها در راستا رسیدن به اهداف، چشم انداز و مأموریت اصلی سازمان تلاش های گسترده انجام شود.

111222

111333