کمپرسور Gardner Denver

frame

MESC / Part No.
توضیحات
24.35.48.053.3
BEARING/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.48.055.3
Crosshead Pin / Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprosso
24.35.48.234.3
Clamp Valve/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.48.155.3
Clamp Valve/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.48.204.3
Clamp Valve/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.10.080.3
Pin Piston / Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprosso
24.35.48.051.3
Bushing / Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.10.092.3
Pin Piston / Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprosso
24.35.46.023.3
Key/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.112.3
Stud/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.042.3
Tee Pipe/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.48.031.3
Pin Grooved/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.015.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.108.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.073.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.028.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.079.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.077.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
24.35.46.107.3
Plug/ Part for”Gardner_Denver” Reciprocating Air Comprossor
cc1
cc2

M.E.S.C: 24.35.48.051.3

M.E.S.C: 24.35.48.234.3

cc3
cc4

M.E.S.C: 24.35.48.055.3

M.E.S.C: 24.35.10.092.3