ابزار دقیق و الکترونیک

frame

این شرکت قادر به تامین و در صورت نیاز مهندسی معکوس و جایگزینی کامل ( با پیشنهاد فنی جدید ) و یا طراحی جدید مطابق با نمونه فابریک جهت سیستمهای  vibration & monitoringمورد استفاده در توربین ها وکمپرسورها و…  می باشد.
 • Proximity probe
 • Probe Drive (Proximitor)
 • Extension Cable
 • pickup
 • monitoring products
b2
b3
b4
b6
b1
b5
b9
b7
b8
Companies: Bently Nevada,  Metrix  ,  Vibro-meter , ABB , Honeywell , SIEMENS
 SHIMPO, EMERSON, SHINKAWA, DYNASER, PCH, INSTANTEL, HWA, SAES, TECHNIVIB, ONE PROD, CRYSTAL
b13
b16
b12
b11
b14
b15
b17
b18
b19
b20
b21
b22
b25
b23
b24
b26
b27

انواع سنسورها و تجهیزات آنها

این شرکت قادر به تامین ، مهندسی معکوس ، طراحی و ساخت انواع سنسورها از قبیل دما، فشار، شتاب، سرعت، ارتعاش و … می باشد.
 • انواع ترموکوپل ها
 • انواع RTD ها
 • انواع ترموکوپل
انواع load cell ها
m2
m4
m3
m1
b33
Companies : FISHER – ROSEMOUNT  ,  Futek  , Bentaly NevadA, Metrix, Honeywell, OMEGA , FLAVEL, THERMO ELECTRIC, NANMAC, LASCAR, H & B, RS, FLUKE
n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
n10
n11
n12
n13
انواع گیج ها و نمایشگرهای دما و فشار
این شرکت قادر به تامین و جایگزینی انواع گیج ها و نمایشگرها در رنجها و کلاس های مختلف می باشد.
 • Pressure gauge
 • differential pressure gauge
 • Temperature gauge
 differential Temperature gauge
t1
t2
t3
t4
t6
t5
t7
t10
t8
t9
Companies : Wika , Ashcroft , budenberg, Rueger, Nouva Fima, United electric, BOURDON HAENNI, , ARMATURENBAU GMBH, AMETEK, ROCHESTER
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
انواع سوئیچ ها
این شرکت قادر به تامین ، مهندسی معکوس ، طراحی و ساخت انواع سوئیچ ها در تمامی رنجها و کلاس های مختلف و ضد انفجار می باشد.
 • Pressure switch
 • differential pressure switch
 • Temperature switch
 • differential Temperature switch
 • Level switch
Micro switch
a1
a2
a3
a4
a5
a6