ابزار دقیق

frame

این شرکت قادر به تامین و در صورت نیاز مهندسی معکوس و جایگزینی کامل ( با پیشنهاد فنی جدید ) و یا طراحی جدید مطابق با نمونه فابریک جهت سیستمهای  vibration & monitoringمورد استفاده در توربین ها وکمپرسورها و…  می باشد.
  • Proximity probe
  • Probe Drive (Proximitor)
  • Extension Cable
  • Pickup
  • Monitoring products

 

B1111